Privacyverklaring

Hoe wij uw gegevens beschermen

Onze contactgegevens
De Maatschap Helderecht Advocaten (hierna te noemen “Helderecht Advocaten”), is de verwerkingsverantwoordelijke en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer ‘08222961’. Helderecht advocaten is gevestigd aan de Kerklaan 37 in (7311 AC) Apeldoorn. Het telefoonnummer is 055 – 5212491 en ons e-mailadres is info@helderecht.nl.

(Bijzondere) Persoonsgegevens die wij verwerken
Helderecht Advocaten verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, die tijdens uw bezoek aan onze website worden gegenereerd of die wij ontvangen van derden. Helderecht Advocaten respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacyverklaring licht Helderecht Advocaten toe hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.

Bij het gebruik van onze diensten en/of een bezoek aan onze website kunt u de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken of kunnen de volgende persoonsgegevens worden gegenereerd:
– Contactgegevens (o.a. NAW, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoonnummer)
– Digitale gegevens (o.a. IP-adres)
– Economische en financiële gegevens (o.a. inkomen en rekeningnummer)
– Locatiegegevens (o.a. reizen)

Tevens verwerkt Helderecht Advocaten in bepaalde specifieke zaken, waaronder straf- en letselzaken, de volgende bijzondere persoonsgegevens:
– Godsdienst of levensovertuiging
– Ras
– Politieke voorkeur
– Seksuele geaardheid
– Lidmaatschap van een vakbond
– Strafrechtelijk verleden
– kopie of scan identiteitsbewijs met/en BSN-nummer
– Genetische en biometrische gegevens

Verwerkingsdoeleinden
Helderecht Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– om met u in contact te kunnen treden
– om een overeenkomst met u aan te gaan
– om een toevoeging voor u aan te vragen
– ten behoeve van een optimale dienstverlening en/of levering van producten (zoals het juridische abonnement)
– om onze (digitale) nieuwsbrief naar u te verzenden
– om een klanttevredenheidsonderzoek naar u te verzenden
– om de betalingen af te kunnen handelen
– om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Indien u ervoor kiest om bepaalde (bijzondere) persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken terwijl deze noodzakelijk zijn, kan dit tot gevolg hebben dat wij uw informatieverzoek niet kunnen beantwoorden, geen toevoeging voor u aan kunnen vragen, uw sollicitatie niet in behandeling kunnen nemen of u niet adequaat kunnen bijstaan. Helderecht Advocaten kan bijvoorbeeld de (digitale) nieuwsbrief niet aan u verstrekken, indien u weigert om uw e-mailadres aan ons te verstrekken.

Grondslagen
Het is Helderecht Advocaten enkel toegestaan om persoonsgegevens te verwerken indien daarvoor een wettelijke grondslag is. In de meeste gevallen zal uw toestemming als grondslag gelden voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening. Hetzelfde geldt voor het abonneren op onze (digitale) nieuwsbrief. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals uw medisch dossier, zult u vooraf een medische machtiging dienen te ondertekenen. Uw BSN-nummer is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het aanvragen van een toevoeging en in bepaalde zaken. Uw bijzondere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van uw rechtsvordering. Ook zal in veel gevallen de overeenkomst van opdracht die u met ons aangaat als grondslag dienen voor het verwerken van persoonsgegevens. Helderecht Advocaten is daarnaast wettelijk verplicht om zich te vergewissen van de identiteit van onze cliënten en in bepaalde zaken deze persoonsgegevens vast te leggen. Ten slotte is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit is onder meer het geval om te (kunnen) controleren of het ons vrijstaat om als advocaat voor u op te treden. Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens van derden en/of de wederpartij.

Verzenden naar derden
Helderecht Advocaten deelt de persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van onze dienstverlening of de gesloten overeenkomst met u, u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend of een wettelijke verplichting daartoe bestaat. Helderecht Advocaten heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de bedrijven die de persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken.

Helderecht verstrekt persoonsgegevens, zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres, aan Mailchimp voor het versturen van onze (digitale) nieuwsbrief. Daarnaast maakt Helderecht Advocaten gebruik van een beveiligde digitale werkomgeving van Fortuna.

De persoonsgegevens worden door Helderecht Advocaten niet verzonden naar landen buiten de Europese Unie.

Beveiliging
Helderecht Advocaten heeft passende juridische, technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De personen die namens Helderecht Advocaten toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn (beroepsmatig) gehouden tot geheimhouding.

Helderecht Advocaten maakt bijvoorbeeld bij haar website gebruik van HTTPS om de persoonsgegevens te beschermen. Hierdoor worden de persoonsgegevens versleuteld, zodat deze niet door derden kunnen worden ingezien. Indien u via de website met Helderecht Advocaten communiceert, dan kunnen alleen u en wij de gegevens die u verstuurt inzien.

Bewaartermijn
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen. U kunt tot vijf jaar na het sluiten van uw dossier afgifte vragen van de fysieke stukken die wij onder ons hebben gekregen van u. De economische en financiële gegevens bewaren wij tot zeven jaar na het moment van vastlegging gelet op de geldende fiscale bewaarplicht. Daarnaast zal uw (digitale) dossier tot twintig jaar na het sluiten van uw dossier worden bewaard. Informatie die u heeft verstrekt ten behoeve van een sollicitatie bewaren wij tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De door u verstrekte persoonsgegevens voor het aanmelden op onze (digitale) nieuwsbrief zullen binnen vier weken worden verwijderd, nadat u zich heeft uitgeschreven voor onze (digitale) nieuwsbrief. Uw BSN-nummer zal binnen twee maanden worden verwijderd, nadat de Raad voor Rechtsbijstand een onherroepelijk eindbesluit heeft genomen. De via de website verstrekte gegevens worden maximaal twee jaar bewaard vanaf het moment van vastlegging. Bepaalde contactgegevens dienen wij langer dan twintig jaar te bewaren om te (kunnen) controleren of het ons vrijstaat om als advocaat voor u op te treden.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen, te wijzigen, te beperken en te wissen. Indien u vragen heeft over uw rechten en/of de verwerking van de persoonsgegevens neemt u dan contact op met ons kantoor door een e-mail te sturen naar info@helderecht.nl of te bellen naar 055 – 5212491.

Indien u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u daarover een verzoek sturen naar info@helderecht.nl. Helderecht Advocaten spant zich in om binnen vier weken na uw verzoek daarop te reageren.

Klachten?
Heeft u klachten over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met ons kantoor door een e-mail te sturen naar info@helderecht.nl of te bellen naar 055 – 5212491. Mochten wij er (onverhoopt) gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (LINK: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) vindt u meer informatie daarover.

Wijzigen privacyverklaring
Helderecht Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de toepasselijke wet- en regelgeving verandert. Het is daardoor raadzaam om de privacyverklaring op onze website regelmatig te raadplegen.