Erfrecht

Erfenis, verdeling, nalatenschap, legitieme, erfgenaam, executeur, vereffenaar en testament

Erfrecht

Een sterfgeval is vreselijk voor de nabestaanden. U wilt het verdriet verwerken, maar tegelijkertijd moet u enorm veel regelen. Van het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen tot het op de hoogte stellen van diverse instanties. Een eigen huis moet wellicht in de verkoop. Veel mensen hebben hier weinig ervaring mee, wat ontzettend lastig kan zijn in een moeilijke tijd. Eigenlijk zit u niet te wachten op het inschakelen van een advocaat erfrecht, maar dat kan wel verstandig zijn.

Bij een sterfgeval wordt u ongewild geconfronteerd met het erfrecht. Dat regelt de overgang van de bezittingen en de schulden van de overledene (erflater) op zijn of haar nabestaanden (de erfgenamen). Zonder dat u erom hebt gevraagd en soms zelfs zonder dat u het weet, kunt u erfgenaam zijn. U wordt dan verantwoordelijk voor de bezittingen en schulden van de overledene. En dat brengt veel regelwerk en vragen met zich mee. Hoe weet u of er een geldig testament is gemaakt en wat er in staat? Wat is de verhouding tussen de erfgenamen? Met welke termijnen moeten erfgenamen rekening houden. Is in het testament een executeur benoemd? Wat is onderdeel van de nalatenschap en wat niet? Wie moet het voortouw nemen om de nalatenschap af te wikkelen? Wie beslist daarover?

Door verdriet kunnen we vaak anders kunnen reageren dan normaal. Bovendien kunnen mensen soms anders reageren als er geld om de hoek komt kijken. Een erfenis brengt daarom lang niet altijd het beste in mensen naar boven. Vooral dan is het zaak om de emotie los te koppelen van de inhoud. De erfrecht advocaten van Helderecht kunnen u persoonlijk adviseren en bijstaan bij deze vraagstukken.

Door het overlijden komen de nabestaanden in een andere verhouding tot elkaar. De erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een behoorlijke afwikkeling van de nalatenschap. Als de afwikkeling stokt vanwege verschil van inzicht, staat dat soms het rouwproces in de weg. Het is daarom belangrijk om snel overzicht te krijgen. Dit is ook van belang voor de keuze om de nalatenschap te verwerpen, zuiver te aanvaarden of beneficiair te aanvaarden en de daarvoor geldende termijnen. In tegenstelling tot zuivere aanvaarding zijn de erfgenamen bij beneficiaire aanvaarding niet met hun privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater. Bij beneficiaire aanvaarding moeten de erfgenamen als wettelijke vereffenaars een beschrijving maken van de bezittingen en de schulden.

De wens van de overledene speelt een rol. Het is mogelijk dat er een testament is gemaakt door een notaris, waarin een of meer kinderen zijn onterfd. Het onterfde kind kan wel aanspraak maken op zijn of haar legitieme portie. Deze wordt bepaald aan de hand van de legitimaire massa. Dat is een rekensom van bepaalde, bij leven gedane schenkingen en giften, opgeteld bij het saldo van de nalatenschap. De onterfde (legitimaris) is dan schuldeiser van de erfgenamen voor de helft van het percentage van zijn erfdeel. Zijn vordering moet uit de nalatenschap worden betaald of uit het privé-vermogen van de erfgenamen of door inkorting bij begiftigden. Het is ook mogelijk dat in een testament legaten zijn bepaald. Degene die een legaat ontvangt, heeft als legataris rechten op de erfenis.

Aan de testeervrijheid, de vrijheid om de uiterste wil naar eigen wens in te kleden, zijn ook weer grenzen te stellen. Om een testament te kunnen laten vernietigen door de rechter moet worden aangetoond dat de erflater leed aan een geestelijke stoornis en deze stoornis een redelijke waardering van de belangen van de bij het testament betrokken partijen belette. De rechter beoordeelt dit aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waaronder informatie over de medische toestand van de erflater.

Als er geen testament is, wordt de erfenis volgens de wet verdeeld, maar alle erfgenamen moeten het wel eens zijn voordat dit gebeurt. En het is niet altijd gemakkelijk om het eens te worden. Soms zijn de onderlinge verhoudingen nooit goed geweest, of zijn er tijdens de afhandeling van de erfenis irritaties ontstaan. Dan kan mediation een oplossing zijn, maar ook dan moeten alle belanghebbende erfgenamen daarmee instemmen. Als niet iedereen instemt, kan in het ultieme geval bij de rechtbank verdeling worden geëist.

Daarnaast krijgt u dus te maken met vele instanties. De belastingaangiften moeten worden gedaan. Er kan sprake zijn van een bedrijf wat moet worden gestaakt of overgenomen. Een erfenis van een rijke oom is natuurlijk welkom, maar wat als de erfenis uit schulden bestaat?

Voor veel zaken moet u ook naar een notaris, bijvoorbeeld voor een verklaring van erfrecht om bankzaken te regelen. Bij veel kwesties over vereffening, boedelbeschrijving en verdeling kan het nodig zijn om de rechter om een beschikking te vragen. De erfgenamen kunnen worden betrokken in veelvoud van procedures bij de kantonrechter, rechtbank of gerechtshof over de vaststelling en de vereffening van de boedel.

De erfrecht advocaten van Helderecht kunnen adviseren en zo nodig procederen:

  • Bij het bepalen van de positie als erfgenaam, legitimaris of legataris
  • Bij uitleg en positie langstlevende
  • Bij zuivere of beneficiaire aanvaarding of verwerpen van een erfenis
  • Bij aantasting van het testament
  • Bij de uitleg van het testament
  • Bij het aanstellen en ontslag van executeurs, bewindvoerders of vereffenaars
  • Bij het opstellen van een boedelbeschrijving
  • Bij het aanmelden van een schuld in de nalatenschap
  • Bij het berekenen van de legitieme portie
  • Bij het vaststellen en verdelen van de nalatenschap

Helderecht neemt u dan ook alle zorgen uit handen. Kom langs voor gratis advies tijdens een intakegesprek. Klik hier.