Arbeidsrecht

Voor werkgevers en werknemers

Arbeidsrecht

Advocaat arbeidsrecht

Als werkgever of werknemer krijgt u te maken met allerlei arbeidsrechtelijke kwesties. Wij raden u aan om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten door een advocaat. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen u niet alleen adviseren en helpen bij het oplossen van uw arbeidsgeschil, maar kunnen u ook helpen bij onder andere de volgende kwesties:
– Bij het opstellen of checken van bijvoorbeeld arbeidscontracten of andere documenten zoals een vaststellingsovereenkomst;
– Bij kwesties omtrent loonvorderingen;
– Bij re-integratie tijdens arbeidsongeschiktheid;
– Bij ontslag op staande voet;
– Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen;
– Bij ontslag bij (vermeend) disfunctioneren;
– Bij procedures bij de kantonrechter of de rechtbank;
– Bij procedures bij het UWV.

Advocaat sociale zekerheidsrecht

Voor arbeidsrechtelijke kwesties geldt voorts dat zowel voor de werkgever als voor de werknemer het sociale zekerheidsrecht van belang is. Onze arbeidsrecht advocaten zijn tevens gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht. Het sociaal zekerheidsrecht bevat een heel scala aan verschillende uitkeringen en regelingen. Over deze uitkeringen worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Sociale Dienst beslissingen genomen.

Als werkgever kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met een loonsanctie van maximaal een jaar, opgelegd door het UWV. Als werknemer of als uitkeringsgerechtigde kunt u bijvoorbeeld te maken krijgen met een boete, met de stopzetting of de weigering van uw uitkering. Als u het niet eens bent met een dergelijke beslissing, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente, het UWV of de SVB van uw woonplaats. Tegen een beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Let er wel op dat er fatale termijnen gelden voor het indienen van bezwaar of beroep, meestal 6 weken. Hiervoor geldt, behoudens een aantal uitzonderingen, het principe van te laat is te laat. Een bezwaar- of beroepschrift wordt dan meestal niet-ontvankelijk verklaard. Uw advocaat arbeidsrecht kan u behoeden voor vervelende consequenties.

Wij adviseren op de navolgende terreinen:

– WW (Werkloosheidswet);
– WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering);
– Wet WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen);
– ZW (Ziektewet);
– WWB (Wet Werk en Bijstand);
– Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten).

Advies advocaat arbeidsrecht

Schroom vooral niet om tijdig vrijblijvend contact met onze specialisten op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Voorkomen van een arbeidsgeschil is nog altijd beter dan het genezen. Uw advocaat arbeidsrecht is betrokken bij uw zaak en adviseert ook voordat een arbeidsgeschil ontstaat.