Algemene voorwaarden

Onze kleine lettertjes
ARTIKEL 1 ALGEMEEN
 1. Helderecht Advocaten, hierna te duiden als “Helderecht”, is een openbare maatschap naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt om de advocatuur uit te oefenen. Helderecht is gevestigd te Apeldoorn.
 2. Op deze algemene voorwaarden kunnen alle bij Helderecht in dienst zijnde of anderszins verbonden advocaten en (rechts)personen die bij, voor of namens Helderecht werkzaam zijn of waren, alsmede derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Helderecht zijn ingeschakeld, zich beroepen.
ARTIKEL 2 OPDRACHTEN
 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Helderecht als zodanig, onder uitdrukkelijke uitsluiting van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De voor Helderecht werkzame personen, partijen, haar vennoten en hun bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden aan of persoonlijk aansprakelijk vanwege een aanvaarde opdracht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Helderecht en zijn ook van toepassing op gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Helderecht aanvaardt nimmer de algemene voorwaarden van opdrachtgever en wijst deze hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand.
 3. Helderecht is bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht Helderecht de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Helderecht voor fouten of tekortkomingen van derden is uitgesloten. Helderecht is bevoegd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
ARTIKEL 3 FINANCIEEL
 1. Voorschotten, honorarium, verschotten en kosten worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden declaratie niet binnen de termijn heeft betaald, verkeert hij zonder nadere ingebrekestelling automatisch in toerekenbaar verzuim.
 2. De door Helderecht verrichte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij voorafgaand schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen.
 3. Helderecht is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, hoogte uurtarieven, percentage kantoorkosten en reiskostenvergoeding periodiek, doch niet vaker dan één keer per kalenderjaar, te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
 4. De opdrachtgever blijft hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium op basis van bestede tijd maal uurtarief, kosten, omzetbelasting en rente, ook indien een ander ten behoeve van de opdrachtgever voldoet aan Helderecht, ongeacht of diens voldoening van enig bedrag voortvloeit uit de wet, overeenkomst of gebruik tussen partijen.
 5. Helderecht is altijd gerechtigd tussentijds te declareren. Bovendien is Helderecht steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden van de opdrachtgever een of meerdere verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Helderecht gerechtigd na voorafgaande aankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken, ook in andere zaken. Het voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie in de betreffende zaak. Helderecht is echter gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties in de betreffende zaak of in andere zaken.
ARTIKEL 4 GESCHILLENREGELING

Helderecht neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur via de Nederlandse Orde van Advocaten. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillenregeling Advocatuur. Betreft het geschil een particuliere opdrachtgever, namelijk hij die optreedt anders dan in de uitoefening van beroep, bedrijf of (semi-)publiekrechtelijke functie, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen dertig dagen na de afhandeling van de klacht door Helderecht wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is de incassoarbitrage van toepassing. Betreft het een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID
 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een weigeren of een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, dan wel indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Helderecht aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Helderecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het door de verzekeraar gehanteerde eigen risico.
 2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Helderecht beperkt tot drie maal het exclusief omzetbelasting berekende honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die opdracht, waarvan de werkzaamheden deel uitmaken die tot de aansprakelijkheid van Helderecht hebben geleid, tot een maximum bedrag van € 45.000,00.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Helderecht voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Helderecht.
ARTIKEL 6 PRIVACY

Helderecht verwerkt de (bijzondere) persoonsgegevens die opdrachtgever aan haar heeft verstrekt of die zij van derden ontvangt. Helderecht respecteert de privacy van opdrachtgever en zorgt ervoor dat persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Meer informatie over de wijze waarop Helderecht persoonsgegevens verwerkt treft u aan in de privacyverklaring https://www.helderecht.nl/privacy-verklaring/

ARTIKEL 7 TOEPASSELIJK RECHT

De rechtsverhouding tussen Helderecht en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, kunnen geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Helderecht voortvloeien uitsluitend worden voorgelegd aan de in Apeldoorn plaatselijk bevoegde rechter.

 

Versie d.d. 10 september 2018, tevens te raadplegen op https://www.helderecht.nl/algemene-voorwaarden/, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 31-10-2019