Algemene abonnementsvoorwaarden

Artikel 1: Definities
1. Helderecht: de openbare maatschap Helderecht Advocaten, gevestigd te (7311AC) Apeldoorn aan de Kerklaan 37, KvK-nummer 08222961, telefoon 055-5212491, fax 055-5214731, www.helderecht.nl
2. Abonnee: de (rechts)persoon met wie Helderecht de Overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst: de tussen Helderecht en Abonnee gesloten abonnementsovereenkomst.
4. Portal: het persoonlijk voor Abonnee toegankelijke gedeelte van de website van Helderecht waarop de modelovereenkomsten, actualiteiten, etcetera beschikbaar zijn.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. Deze algemene abonnementsvoorwaarden maken tezamen met de algemene voorwaarden van Helderecht (https://www.helderecht.nl/algemene-voorwaarden/) onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst.
2. Indien Abonnee buiten het abonnement gebruik maakt van de dienstverlening van Helderecht, zijn de Algemene voorwaarden van Helderecht van toepassing en prevaleren die te allen tijde boven deze Algemene abonnementsvoorwaarden.
3. Helderecht is te allen tijde bevoegd de onder de Overeenkomst aangeboden diensten en producten aan te passen.
4. De onder de Overeenkomst aangeboden diensten en producten zijn slechts voor persoonlijk gebruik van de Abonnee en kunnen niet worden aangewend voor of ten behoeve van derden.
5. De behandeling van zaken onder de incassomodule vindt enkel plaats op te incasseren bedragen die vast staan en waartegen geen verweer is gevoerd door de debiteur. Indien gedurende de behandeling van een incassozaak alsnog verweer wordt gevoerd, is Helderecht bevoegd de behandeling van de zaak tegen uurtarief voort te zetten.
6. Helderecht is niet aansprakelijk voor onbeschikbaarheid, ontoegankelijkheid of onjuistheden in het Portal of de aldaar beschikbare informatie.
7. Iedere vorm van aansprakelijkheid van Helderecht is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de abonnementsprijs voor een jaar.

Artikel 3: Diensten
1. De Overeenkomst omvat enkel diensten waarbij Nederlands recht van toepassing is en waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is, behoudens in gevallen waarin Helderecht daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De Abonnee kan met inachtneming van de fair use policy van Helderecht onbeperkt juridisch advies inwinnen per telefoon of per e-mail omtrent juridische vraagstukken die betrekking hebben op de rechtsgebieden waarop Helderecht expertise heeft, waarbij beantwoording en lezing in beginsel binnen 15 minuten moet kunnen plaatsvinden. Onder eerstelijns juridisch advies wordt
verstaan het beantwoorden van juridische vragen die zonder voorafgaand uitgebreid onderzoek door Helderecht kunnen worden beantwoord. Helderecht zal uiteraard zorgvuldigheid betrachten bij het verstrekken van adviezen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in de adviezen, mede omdat beantwoording plaatsvindt zonder uitgebreid onderzoek
van het dossier, de rechtspraak en literatuur.
3. Het beoordelen van juridische documenten vindt enkel plaats indien die documenten in de Nederlandse taal zijn opgesteld. Deze documenten worden bestudeerd en van commentaar voorzien door Helderecht.
4. Helderecht stelt via haar Portal modelovereenkomsten beschikbaar aan Abonnee. Helderecht stelt de modelovereenkomst met de nodige zorgvuldig samen, maar kan geen garantie bieden op juistheid voor de toepassing in de situatie waarin Abonnee het document wenst te gebruiken.
5. Indien Abonnee een incasso aan Helderecht in behandeling heeft gegeven en de debiteur na sommatie van Helderecht tot (gedeeltelijke) betaling is overgegaan, verblijven de geheel of gedeeltelijk geïncasseerde buitengerechtelijke incassokosten aan Helderecht.
6. De incassomodule kan niet worden aangewend voor vorderingen die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst met incassomodule ouder waren dan drie maanden.

Artikel 4: Kosten, duur en opzegging
1. De Overeenkomst vangt aan na ondertekening voor akkoord door Helderecht en geldt voor een periode van 12 maanden nadien. De overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van één maand worden opgezegd tegen het einde van de contractperiode. Indien geen (tijdige) opzegging heeft plaatsgevonden, wordt het abonnement telkens voor de duur van 12 maanden verlengd.
2. Helderecht is bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3. Betaling van de abonnementsgelden dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet (tijdige) betaling wordt Abonnee de wettelijke handelsrente en 15% incassokosten verschuldigd.
4. Helderecht is bevoegd haar verplichtingen op te schorten totdat in rekening gebrachte kosten voor het abonnement zijn voldaan, zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daaruit mogelijk voortvloeit. Bij uitblijven van (tijdige) betaling van de abonnementsgelden is Helderecht daarnaast bevoegd het abonnement op te zeggen, indien Abonnee tenminste eenmaal in gebreke is gesteld. In geval van opzegging of opschorting zijn de abonnementsgelden direct opeisbaar en blijft Abonnee de abonnementskosten verschuldigd.
5. Abonnee is verplicht onverwijld opgave te doen van wijzigingen in haar medewerkersaantal indien zulks leidt tot wijziging in de categorie waarin Abonnee valt voor bepaling van de prijs van het abonnement.
6. Helderecht is te allen tijde bevoegd de abonnementsprijs en de voor Abonnee geldende tarieven, alsmede producten en diensten, aan te passen. Bij een aanpassing van de abonnementsprijs van meer dan 10% heeft Abonnee het recht het abonnement binnen 30 dagen na kennisgeving van de wijziging op te zeggen.
7. Na einddatum van het abonnement kan Abonnee geen aanspraak meer maken op de producten en diensten, waaronder kortingen op geldende tarieven, van Helderecht.
8. Verschotten, waaronder begrepen griffierechten, deurwaarderskosten, leges, etcetera, worden aan Abonnee doorbelast. Verschotten dienen door Abonnee voorafgaand aan verdere behandeling van een zaak aan Helderecht te zijn voldaan. Helderecht schort haar verplichtingen op zolang verschotten niet zijn voldaan.
9. Helderecht behoudt zich het recht voor de abonnementsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het door Helderecht aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
10. Alle door Helderecht genoemde prijzen zijn exclusief de geldende omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.