De drie belangrijkste wetswijzingen per januari 2020 samengevat

Arbeidsrecht Ambtenarenrecht Alimentatie
helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie tekening advocaat arbeidsrecht ambtenarenrecht alimentatie wetswijziging

De drie belangrijkste wetswijzingen per januari 2020 samengevat

1.Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in Balans wordt in 2020 ingevoerd en daarmee wijzigt onder andere het ontslagrecht, de ketenregeling en het recht op transitievergoeding.

Ontslag
Er wordt een nieuwe ontslaggrond (i-grond) geïntroduceerd. Op basis van deze grond mogen meerdere onvoldragen ontslaggronden worden gecombineerd. Ontslag wordt derhalve ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Op dit moment moet de werkgever nog volledig aan één van de acht ontslaggronden voldoen. De i-grond geeft de rechter de mogelijkheid omstandigheden te combineren. De werknemer kan een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Ketenregeling
De ketenregeling wordt verlengd van 2 naar 3 jaar met een totale duur van 36 maanden. Bij onderbreking van meer dan 6 maanden begint de ketenregeling opnieuw.

Transitievergoeding
Vanaf 1 januari 2020 hebben werknemers vanaf de eerste dag dat zij werken recht op een transitievergoeding. Deze bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij langere dienstverbanden.

2. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 treedt naar verwachting de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet gaat er voor zorgen dat de rechtspositie van de meeste ambtenaren zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt met die van werknemers in het bedrijfsleven. Door de normalisering verandert een aantal regels.

Arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdige aanstelling
Nu wordt de ambtenaar door de (overheid)werkgever eenzijdig aangesteld (benoemd). De ambtenaar hoeft hiervoor niets te ondertekenen. Vanaf 1 januari 2020 treedt de ambtenaar in dienst bij een (overheid)werkgever. Partijen dienen dan een arbeidsovereenkomst te ondertekenen.

Rechtsbescherming bij ontslag
De rechtsbescherming bij ontslag voor ambtenaren blijft bestaan. Maar de regels en procedures veranderen. Werknemers bij de overheid gaan te maken krijgen met het private arbeidsrecht dat geldt in het bedrijfsleven. Dit betekent dat het UWV vooraf toestemming moet geven voor ontslag bij reorganisatie en langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij andere redenen voor ontslag moet de werkgever naar de kantonrechter voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De huidige ontslagprocedure in het ambtenarenrecht is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De werkgever kan, indien hij de ambtenaar wil ontslaan, dit kenbaar maken middels een ontslagbesluit. De ambtenaar kan tegen het ontslagbesluit binnen 6 weken bezwaar aantekenen. Vervolgens kan de ambtenaar daarna eventueel in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter) en in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Wat verandert niet
De arbeidsvoorwaarden veranderen niet, maar door de Wnra zullen ambtenaren niet langer onder een rechtspositieregeling (bijvoorbeeld de ARAR of CAR-UWO) vallen, maar zal voor ambtenaren (net als voor werknemers in het bedrijfsleven) een cao van toepassing worden.

Alle medewerkers in dienst van een overheidswerkgever blijven – net als nu – een ambtenaar. De ambtelijke status verdwijnt dus niet. Om het algemeen belang dat de overheid dient te waarborgen zijn er speciale regels voor ambtenaren. Deze regels worden opgenomen in een nieuwe Ambtenarenwet waarin onder meer de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen, de plicht andere functies te melden en het afleggen van de eed of de belofte zijn vastgelegd.

3. Wet herziening partneralimentatie

De alimentatieverplichting duurt op dit moment nog maximaal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 geldt er als uitgangspunt een termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Deze wet geldt voor alle nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2020. Indien het verzoekschrift tot echtscheiding voor 1 januari 2020 is ingediend bij de rechtbank dan blijven de huidige maximale termijnen gelden.
Op het uitgangspunt van deze nieuwe 5-jaarstermijn zijn twee uitzonderingen van toepassing waarbij er een langere termijn geldt, namelijk in de navolgende gevallen:
1. Mensen met jonge kinderen: Zij houden recht op partneralimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is.
2. Stellen die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn en binnen tien jaar voor hun AOW-leeftijd zitten.

Naast de bovengenoemde twee uitzonderingen op de hoofdregel van vijf jaar, is er een hardheidsclausule opgenomen in de nieuwe wet. Als beëindiging van de alimentatieverplichting gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, dan kan de rechter op diens verzoek na het verstrijken van de maximale termijn, alsnog de termijn verlengen. Het verzoek moet dan worden ingediend uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de maximale alimentatietermijn.

Fiscale aftrekbaarheid partneralimentatie
Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen is in 2019 de betaalde partneralimentatie aftrekbaar tegen een tarief van maximaal 51,75%. Vanaf 2020 vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. De maximale belastingaftrek van partneralimentatie wordt in de komende jaren afgebouwd van een tarief van maximaal 51,75 % in 2019 tot een basistarief van circa 37% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor de al lopende alimentatieverplichtingen.

Heeft u vragen over arbeidsrechtelijke kwesties en /of op het gebied van personen- en familierecht, kunt u uiteraard contact met mij opnemen of met één van onze andere advocaten op telefoonnummer 055-5212491.

Sule Karagan

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.