Vordering aanmelden bij de curator?

Wees op tijd en vraag een ontvangstbewijs!
Helderecht illustratie Hajo Coumou tekening afbeelding curator vordering schuldeiser

Vordering aanmelden bij de curator? Wees op tijd en vraag een ontvangstbewijs!

Met ingang van januari 2019 zijn er twee kleine woordjes toegevoegd aan de Faillissementswet. Dit lijkt weinig verschil te maken, maar heeft voor de praktijk grote gevolgen.

Het gaat om artikel 110 Fw. Voorheen bepaalde dit wetsartikel dat indiening van de vorderingen alleen maar “bij” de curator kon geschieden. De rechtspraak verbond daaraan het gevolg dat alleen schuldeisers zelf hun vorderingen konden aanmelden. Dat is nu anders. Voortaan bepaalt artikel 110 Fw dat de indiening van de schuldvorderingen geschiedt “door of bij” de curator.

Aanmelden bij de curator

De curator had en heeft de wettelijke plicht op grond van artikel 110 lid 2 Fw om de schuldeiser een ontvangstbewijs van de indiening van de vordering te sturen. Voorheen moesten schuldeisers zelf actief hun vorderingen bij de curator indienen. Zij waren de enigen die daartoe bevoegd waren. Zij moesten dan zelf opletten dat ze bewijsstukken meesturen en, als dat van toepassing was, melding maken van hun voorrangsrecht. Op zijn beurt was het de curator niet toegestaan om uit zichzelf een vordering te noteren op de lijst van schuldeisers. Het was zelfs niet de bedoeling dat de curator noteerde dat er een voorrangsrecht op de vordering rust als de schuldeiser zelf was vergeten om dat te vermelden. Curatoren zijn in het verleden door de rechter op de vingers getikt omdat zij uit eigen beweging schuldvorderingen op de lijst hadden genoteerd.

De curator meldt aan

Vanaf nu kan de curator dus een vordering noteren zonder dat de schuldeiser zich heeft aangemeld. In de wet staat niet dat de curator verplicht is om dat te melden aan de rechthebbende op de vordering. Dat levert meteen vragen op. Bijvoorbeeld de vraag of je als curator dan ook zo netjes moet zijn om het helemaal compleet goed te doen, dus ook rekening houden met voorrang. Te denken valt aan het voorrangsrecht bij een loonvordering van een werknemer of een andere wettelijke voorrang, zoals het voorrecht van de belastingdienst. Als schuldeisers dat niet melden, wordt het niet te worden genoteerd. Het levert ook de vraag op of een schuldeiser er op mag vertrouwen dat de curator uit zichzelf de vordering zal noteren. Dus als de curator besluit de ene wel, maar de andere niet te noteren, is hier al een ongelijkheid geboren en het risico dat de curator het fout doet. In elk geval betekent deze regel dat curatoren meer aandacht moeten besteden aan het bijhouden van de crediteurenlijsten, ook als duidelijk is dat de schuldeisers geen vooruitzicht hebben op uitdeling op hun aangemelde vorderingen.

“Bar date”

Tegelijk met deze wijziging van artikel 110 Fw wordt voortaan een harde deadline gehanteerd voor het tijdig indienen van de vorderingen. De Faillissementswet bepaalt nu namelijk ook dat de datum waarop uiterlijk vorderingen ter verificatie kunnen worden aangemeld, veertien dagen is vóór de verificatievergadering. Na deze datum geldt: Te laat is echt te laat! Als crediteur doe je dan niet meer mee met je vordering in het faillissement. De uiterste datum voor het indienen van de vorderingen wordt ook wel “bar date” genoemd. Dit is vakjargon voor de laatste dag waarop je als schuldeiser een vordering kunt aanmelden. Als je dat verzuimt, wordt jouw vordering niet meer ter verificatie in behandeling genomen. De “bar date” verlangt dus van de schuldeiser dat deze zich strikt houdt aan de uiterste termijn voor het indienen van zijn aanspraak. Deze harde “bar date” levert waarschijnlijk ook discussie op tussen schuldeisers en de curator over de tijdige aanmelding van hun vorderingen. De formulering “door of bij de curator” in artikel 110 Fw zal hierbij een rol kunnen spelen.

Ontvangstbewijs vragen

Om misverstanden te voorkomen, is het dus zaak dat je als crediteur jezelf actief opstelt en een ontvangstbewijs vraagt aan de curator. De schuldeiser die geen ontvangstbewijs heeft, mag er niet op vertrouwen dat zijn vordering deugdelijk is aangemeld. Voor de curator geldt dat hij er goed aan doet om aandacht te besteden aan de crediteurenlijst, ook als er geen vooruitzicht op voldoening bestaan. Indien hij besluit om uit eigen beweging een vordering te noteren, doet de curator er goed aan om de rechthebbende van die vordering een bewijs van deze aanmelding te sturen.

Ingangsdatum nieuwe regeling

Deze regeling geldt voor faillissementen die vanaf 1 januari 2019 zijn uitgesproken. De relevante wettelijke bepalingen staan hier op een rij:

Artikel 108 Faillissementswet

De rechter-commissaris bepaalt na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis van faillietverklaring zo nodig dag, uur en plaats van een of meer verificatievergaderingen, alsmede de wijze waarop wordt vergaderd overeenkomstig artikel 80a. (Artikel 80a Fw: De rechter-commissaris bepaalt of een vergadering van schuldeisers fysiek, dan wel schriftelijk of met gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel plaatsvindt).

Artikel 109 Faillissementswet
  1. De curator geeft van de beschikking, bedoeld in artikel 108, onmiddellijk schriftelijk kennis aan alle bekende schuldeisers.
  2. De curator stelt alle bekende schuldeisers zo spoedig mogelijk nadat het vonnis tot faillietverklaring in kracht van gewijsde is gegaan schriftelijk op de hoogte van de dag waarop uiterlijk de schuldvorderingen moeten worden ingediend, alsmede dat de vordering niet voor verificatie in aanmerking komt, wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Artikel 110 Faillissementswet
  1. De indiening der schuldvorderingen geschiedt door of bij de curator door de overlegging ener rekening of andere schriftelijke verklaring, aangevende de aard en het bedrag der vordering, vergezeld van de bewijsstukken of een afschrift daarvan, en van een opgave, of op voorrecht, pand, hypotheek of retentierecht aanspraak wordt gemaakt.
  2. De schuldeisers zijn bevoegd van de curator een ontvangbewijs te vorderen.
  3. (…)
 Artikel 127 Faillissementswet
  1. Vorderingen worden uiterlijk veertien dagen voor de dag van de eerste verificatievergadering, bedoeld in artikel 108, ingediend bij de curator, tenzij de rechter-commissaris anders bepaalt.
  2. De rechter-commissaris kan, na raadpleging van de curator en na afweging van de gerechtvaardigde belangen van de gezamenlijke schuldeisers, bepalen dat de in het eerste lid bedoelde termijn wordt aangepast. Artikel 109 is van overeenkomstige toepassing op deze beschikking.
  3. Een vordering ingediend na de dag, bedoeld in het eerste lid, wordt niet voor verificatie in behandeling genomen.
  4. De uiterste dag waarop de vorderingen worden ingediend, wordt door de griffier ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 19 Fw.

Bent u betrokken bij een faillissement of hebt u vragen over uw positie tegenover de curator of andere schuldeisers? De advocaten van Helderecht zijn ervaren insolventiespecialisten. Zij helpen u graag met raad en daad. Neem gerust contact op voor vragen of advies (mail naar info@helderecht.nl of bel ons op 055 521 2491).

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.