Over een aantal maanden is het alweer bijna zomervakantie.

Welke verlofregeling hebben werknemers echter nog meer naast de reguliere vakantiedagen?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie tekening verlof

Over een aantal maanden is het alweer bijna zomervakantie. Welke verlofregeling hebben werknemers echter nog meer naast de reguliere vakantiedagen?

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof (de Wieg) gefaseerd in werking getreden. De Wieg wijzigt de Wet Arbeid en zorg (de Wazo) en enkele andere wetten op het gebied van geboorteverlof en adoptie- en pleegzorg. Welke soorten verlof zijn er en wat zijn de veranderingen?

In de wet zijn de volgende verlofregelingen geregeld:

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Is de werknemer zwanger, dan heeft zij recht op 6 weken zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en ten minste 10 weken bevallingsverlof (na de bevalling). Bij zwangerschap van een meerling heeft de werknemer recht op in totaal minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Indien de baby na de bevalling of tijdens het verlof in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan heeft de werknemer recht op 10 weken (extra) bevallingsverlof nadat de baby uit het ziekenhuis komt. Bij overlijden van de werknemer bij geboorte van het kind, kan de partner het bevallingsverlof van de moeder overnemen.

Geboorteverlof

Met ingang van 1 januari 2019 is het kraamverlof (2 dagen) komen te vervallen en is daarvoor geboorteverlof in de plaats getreden. De werknemer heeft nu recht op 1 week geboorteverlof als zijn of haar partner net bevallen is. Tijdens dit verlof dient de werkgever 100% van het salaris door te betalen. Daarnaast heeft de werknemer recht op 3 dagen onbetaald verlof. De werknemer dient het geboorteverlof binnen een periode van vier weken na de dag van de bevalling op te nemen.

Met ingang 1 juli 2020 zullen de werknemers naast het recht op geboorteverlof ook recht hebben op een aanvullend geboorteverlof. Dit geldt alleen wanneer de baby’s op of na 1 juli 2020 worden geboren. De werknemer heeft dan recht op aanvullend geboorteverlof van ten hoogste vijfmaal de arbeidsduur per week. Hoewel er dan geen recht op loon bestaat, kan de werknemer aanspraak maken op een Wazo-uitkering van 70% van het maximum dagloon. De werknemer die voor een Wazo-uitkering in aanmerking wenst te komen, dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij het UWV. De werknemer dient het aanvullend verlof, nadat het geboorteverlof volledig is opgenomen, binnen een periode van 26 weken na de dag van de bevalling op te nemen.

Ouderschapsverlof

Iedere werknemer heeft recht op ouderschapsverlof. Werknemer kan ouderschapsverlof opnemen tot het kind 8 jaar wordt. De werknemer heeft voor elk kind recht op 26 keer het aantal uren dat hij/zij per week werkt. Tijdens het ouderschapsverlof bestaat er geen recht op loon. Er worden ook geen vakantiedagen over opgebouwd. De werknemer kan zelfs direct na indiensttreding om ouderschapsverlof vragen. De werkgever mag dit verlof niet weigeren.

Calamiteitenverlof  (kort verzuimverlof)

Dit verlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden en is derhalve bedoeld om noodmaatregelen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval in de familie, of voor het verzorgen van een ziek familielid. Het kan een paar uur tot enkele dagen duren. De werkgever mag een redelijk verzoek daartoe niet weigeren en dient het salaris gedurende het verlof door te betalen.

Kortdurend en langdurend zorgverlof 

Een werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof indien zijn of haar kind ziek is. Voorwaarde is wel dat de werknemer de enige is die voor het kind kan zorgen. De werknemer heeft recht op maximaal 2 keer het aantal uren dat hij of zij per week werkt. De werkgever zou onder bepaalde omstandigheden het verlof mogen weigeren. Gedurende kortdurend zorgverlof wordt 70% van het salaris doorbetaald met het minimumloon als ondergrens.

Een werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof indien hij of zij voor langere tijd moet zorgen voor zijn/haar ernstig zieke kind. Werknemer mag per jaar 12 weken lang maximaal de helft van het aantal gewerkte uren per week opnemen. Dit moet worden gedaan binnen 18 weken. De werkgever zou onder bepaalde omstandigheden het verlof mogen weigeren. Gedurende het verlof wordt het salaris niet doorbetaald.

Adoptieverlof of pleegzorgverlof

Werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in huis meent, heeft sinds 1 januari 2019 recht op 6 weken adoptieverlof of pleegverlof. Het verloof dient gespreid of aaneengesloten binnen 26 weken worden opgenomen. Gedurende het verlof bestaat er geen recht op loon. De werknemer heeft dan het recht op een adoptie- of pleegzorguitkering van het UWV ter hoogte van het (maximum) dagloon. De werknemer dient de uitkering maximaal 4 en minimaal 2 weken voordat het verlof begint aan te vragen.

Bijzonder of buitengewoon verlof

Dit verlof is niet in de wet geregeld. Het kan geregeld zijn bijvoorbeeld in de cao of in de arbeidsovereenkomst of in het bedrijfsreglement.

Onbetaald verlof

Er bestaat geen wettelijk recht op onbetaald verlof. Werknemer kan in overleg met de werkgever voltijd of deeltijd onbetaald verlof opnemen. De arbeidsovereenkomst loopt tijdens het verlof door.

Heeft u als werknemer of werkgever vragen over vakantiedagen, verlofregelingen andere arbeidsrechtelijke kwesties, dan kunt u met één van onze andere arbeidsrecht advocaten op telefoonnummer 055- 521 24 91.

Sule Karagan

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.