Rechtsbijstand verzekerd

Maar behoefte aan een gespecialiseerd advocaat?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat handpop rechtsbijstand verzekering geschil bijstaan

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd, maar wenst u dat wij u bijstaan in een geschil? Dat is (in veel gevallen) mogelijk!

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u gedekt voor de kosten van een geschil. Uw rechtsbijstandsverzekeraar verzorgt dit zelf of wijst uw zaak toe aan een advocaat. Dit is vaak een advocaat met wie zij gewend is om te werken. U bent vrij in de keuze van uw advocaat. In veel gevallen is het mogelijk om u te laten bijstaan door de advocaat van uw voorkeur, met behoud van dekking voor de kosten van rechtsbijstand.

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2013 en 2016 een tweetal arresten gewezen over het recht op een vrije advocaatkeuze. Daarin is bepaald dat u als rechtsbijstandsverzekerde recht heeft op een vrije advocaatkeuze op het moment dat er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure.  Een  ontslagprocedure bij het UWV valt hier ook onder.

In artikel 4:67 van de Wet op het financieel toezicht is over het recht op een vrije advocaatkeuze het volgende opgenomen: ‘Een rechtsbijstandverzekeraar draagt er zorg voor dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen i) om zijn belangen in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen; of ii) indien zich een belangenconflict voordoet.”

Het (financieel) belang van uw rechtsbijstandsverzekeraar

De rechtsbijstandsverzekeraars hebben er belang bij om de behandeling van uw zaak intern, dan wel via een gelieerd kantoor, te laten verlopen. Zij zullen dan ook proberen om u daartoe te bewegen. Dit is financieel gezien voordeliger voor uw rechtsbijstandsverzekeraar, doch voor u(w zaak) niet altijd de beste route naar het voor u gewenste resultaat. U doet er dan ook goed aan om (in bepaalde gevallen) aan te sturen op bijstand door ons als uw voorkeursadvocaat.

Belangenconflict: beide partijen zitten bij dezelfde rechtsbijstandsverzekeraar

Grofweg zijn er een drietal situaties waarin wij u onder de vlag van uw rechtsbijstandsverzekeraar kunnen bijstaan. Ten eerste kunnen wij u bijstaan, indien zowel u als uw wederpartij beide bij dezelfde rechtsbijstandsverzekeraar zijn verzekerd. Er is dan sprake van een ‘belangenconflict’. Vaak heeft u in dat geval de mogelijkheid om u te laten bijstaan door uw voorkeursadvocaat.

Gerechtelijke of administratieve procedure

Ten tweede kunnen wij u bijstaan, indien er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd dient te worden. Zodra dit het geval is heeft u namelijk recht op een vrije advocaatkeuze. U bent dus niet verplicht om u bij te laten staan door een (interne) jurist van uw rechtsbijstandsverzekeraar en/of door een door uw rechtsbijstandsverzekeraar aangewezen jurist of advocaat.

Geschillenregeling na een negatief standpunt

Ten slotte kan uw geschil aan ons worden voorgelegd op basis van de (eventueel) in de polisvoorwaarden genoemde ‘geschillenregeling’. Deze regeling houdt doorgaans in dat een onafhankelijke advocaat het door uw rechtsbijstandsverzekeraar ingenomen standpunt over de haalbaarheid van uw zaak toetst. Kunt u zich niet kan vinden in het ingenomen (negatieve) standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar? U kunt dan een beroep doen op de geschillenregeling. In overleg met uw rechtsbijstandsverzekeraar toetsen wij het door haar ingenomen standpunt. Indien u daarbij voor ons kiest en wij een voor u positief advies afgeven, bestaat de kans dat het op basis van uw polisvoorwaarden niet is toegestaan dat wij u vervolgens ook inhoudelijk zullen bijstaan. Houd u daar rekening mee!

Uw polisvoorwaarden

Uw polisvoorwaarden bepalen in beginsel de spelregels tussen u en uw rechtsbijstandsverzekeraar. In de meeste polisvoorwaarden zijn bepaalde voorwaarden opgenomen, waaraan dient te worden voldaan, alvorens u recht heeft op een vrije advocaatkeuze. Een voorbeeld van een dergelijke voorwaarde is dat toestemming, dan wel voorafgaand overleg, nodig is voor het inschakelen van een externe advocaat. Voldoet u niet aan de (polis)voorwaarden, dan loopt u het risico dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van uw vrije advocaatkeuze niet zal dekken. Dit wilt u uiteraard te allen tijde voorkomen. Lees uw polisvoorwaarden dus (vooraf) goed door en volg de stappen! Indien gewenst kunnen wij u daarbij begeleiden.

Uw polisvoorwaarden kunnen ook bepalen dat er een (lagere) kostenlimiet geldt, indien u kiest voor een voorkeursadvocaat. Indien u voor Helderecht kiest, zullen wij in overleg met u onze werkzaamheden afspreken en verrichten binnen deze kostenlimiet. Een vaste prijsafspraak per opdracht behoort in dat kader tot de mogelijkheden. Zo is de hoogte van de advocaatkosten direct duidelijk (ook in het licht van het voor u geldende kostenlimiet).

Wij adviseren altijd met een duidelijke begroting van de kosten. Op basis van onze ruime ervaring kunnen wij als geen ander de kosten en baten van een gerechtelijke procedure inschatten. Onze kostenraming biedt u de mogelijkheid om heldere tariefafspraken te maken, ook met uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar. Die is dat inmiddels van ons gewend.

Bent u voor rechtsbijstand verzekerd en wenst u dat wij u bijstaan in een geschil?  Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Neemt u gerust contact op met één van onze specialisten op telefoonnummer 055-5212491.

Mr. C. (Colin) Houth

 

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.

Laat een bericht achter