Berichten van Helderecht

Kennis en nieuws
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat kennelijk onbehoorlijk bestuur

Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Wanneer is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid.

Als bestuurder van een besloten vennootschap ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de onderneming. Je hoort daarbij ook te letten op de belangen van de schuldeisers van de vennootschap.

Wanneer de besloten vennootschap in financieel lastig vaarwater zit, loop je de kans als bestuurder dat je persoonlijk aansprakelijk bent wanneer je ervoor zorgt dat je wel jezelf, maar niet de schuldeisers van de besloten vennootschap betaalt.

Wanneer is er bestuurdersaansprakelijkheid? Als bestuurder ben je persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap wanneer jou een persoonlijk ernstig verwijt valt te maken of wanneer er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit zijn “open normen”, die worden ingevuld naar de omstandigheden van het geval en toepasselijke wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld biedt de Invorderingswet de belastingdienst de mogelijkheid om bestuurders persoonlijk aan te spreken voor betalingsonmacht van belastingaanslagen door de vennootschap. Dat kan als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur bestaat uit twee elementen, te weten “kennelijk” en “onbehoorlijk”. “Kennelijk” houdt in dat objectief gezien voor iedereen duidelijk zou moeten zijn dat het bestuur onbehoorlijk is. De vraag of sprake is van “onbehoorlijkheid”, wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de vraag of de gebeurtenissen waaruit de betalingsonmacht voortvloeit al dan niet voorzienbaar zijn. Een bestuurder heeft in ieder geval verwijtbaar (= onbehoorlijk) gehandeld als sprake is van opzet, grove schuld, nalatigheid of roekeloos, lichtzinnig en onverantwoordelijk gedrag. Het is overigens niet vereist dat er persoonlijke verrijking van bestuurders heeft plaatsgevonden om te kunnen spreken van onbehoorlijk bestuur. De rechter vergelijkt het optreden van de bestuurder vaak met dat van de “redelijk denkend en redelijk handelende vakgenoot”.

Gerechtshof Amsterdam heeft in een sprekend geval de bestuurder persoonlijk veroordeeld wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het Gerechtshof oordeelde dat de bestuurder terecht aansprakelijk was gesteld voor niet betaalde belastingschulden. Het hof vond dat geen redelijk denkend bestuurder een managementvergoeding van € 45.000 per maand in rekening zou brengen, terwijl hij zich bij aanvang van zijn werkzaamheden als bestuurder al bewust was van de kwetsbare financiële positie waarin de vennootschap verkeerde.

Het Gerechtshof voegde daaraan toe dat geen redelijk denkend bestuurder in een situatie van voortdurende betalingsachterstanden bij de belastingdienst van maand tot maand uitsluitend de oudste openstaande belastingschulden doen betalen en tegelijkertijd zou toestaan dat de managementvergoeding (voor een bedrag van in totaal € 850.000) in rekening-courant zou worden geboekt en op die wijze aan de bestuurder ten goede zou komen. Het hof vond duidelijk dat de bestuurder een andere keuze had moeten maken in zijn financiële beleid. Het hof liet nog buiten beschouwing dat de vennootschap veel geld had uitgegeven aan onzakelijke doeleinden. Denk hierbij aan vergoedingen voor familieleden van de directeur, huur van dure skyboxen en tickets voor feesten en concerten.

De bestuurder verweerde zich met de stelling dat hij zich had laten adviseren door derden, zoals een financieel directeur. Dit verweer trof geen doel. Het hof vond dat, gelet op de gedane opnames, niet geloofwaardig. Daarbij geldt dat je als statutair bestuurder altijd zelf verantwoordelijk blijft, ook al laat je beslissingen of advies over aan een ander.

Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. In de praktijk zijn er vaak situaties die minder duidelijk zijn. Voor een bestuurder is het daarom zaak om met je daden te laten zien dat je de belangen aantrekt van alle partijen die bij de vennootschap betrokken zijn. Dat zijn dus ook derden, zoals de belastingdienst en andere schuldeisers. Die mogen erop vertrouwen dat de bestuurder niet zijn eigen belang laat prevaleren boven dat van hen, vooral wanneer duidelijk is dat de vennootschap het moeilijk heeft.

Hebt u als bestuurder of als schuldeiser vragen over dit onderwerp? Helderecht Advocaten specialiseert zich in ondernemingsrecht, aansprakelijkheid en insolventierecht. Neem gerust contact op voor een duidelijk en op maat gesneden advies van een van onze advocaten.

 

Volg Helderecht op Linkedin en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.