Verwarring

Gebruik van overeenstemmende merken en handelsnamen
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat onroerend goed handelsnamen overeenstemmende merken handelsnaam handelsnaamrecht merk- en handelsnaamrecht

Verwarring door gebruik van overeenstemmende merken of handelsnamen

Op 24 november 2017 publiceerde de Rechtbank Midden-Nederland een positief vonnis voor onze cliënte. Cliënte stelde stelde dat er sprake was van een inbreuk op haar merk- en handelsnaamrecht. In deze zaak hebben mr. Brugge en ik een landelijk opererende franchiseorganisatie, genaamd Domica B.V., bijgestaan in een geschil op het gebied van intellectueel eigendomsrecht tegen een makelaarskantoor, genaamd Domicilie Ede B.V., hierna: “eiseres”. Geïnteresseerden kunnen de volledige uitspraak hier nalezen.

Domica was in deze zaak de gedaagde partij en is sinds 2012 actief op het gebied van het verhuren, verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren en huren van onroerende zaken en andere registergoederen. Cliënte was door eiseres gesommeerd om het gebruik van haar merk, handelsnaam en domeinnaam te staken. Eiseres stelde dat er sprake was van een inbreuk op haar merk- en handelsnaamrecht. Nadat cliënte daaraan geen gehoor had gegeven, is eiseres een procedure gestart om alsnog haar vermeende vorderingen af te dwingen. Om haar doel te bereiken stelde zij meerdere vorderingen in, die onder meer betrekking hadden op het gebruik van het merk Domica, de handelsnaam Domica en de domeinnaam www.domica.nl.

Eiseres legde een drietal rechtsgronden aan haar vorderingen ten grondslag. De eerste twee rechtsgronden behoren tot het intellectueel eigendomsrecht en de derde vordering behoort tot het (algemeen) civiele recht. Het ging om de volgende drie grondslagen:

  1. inbreuk op haar merkrecht ex artikel 2.20 lid 1 sub b Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE);
  2. inbreuk op haar handelsnaamrecht ex artikel 5 van de Handelsnaamwet; en
  3. onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW door op ongeoorloofde en goedkope wijze te profiteren van de reputatie van haar merk.

De toetsingskaders van de eerste twee rechtsgronden zal ik kort schetsen. Ten aanzien van het beroep van eiseres op een inbreuk op haar merkrecht, zet de rechtbank in rechtsoverweging 4.2 uiteen wat het toetsingskader is. De rechtbank oordeelt dat: “Volgens vaste jurisprudentie moet de vraag naar het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. Ten aanzien van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen het merk en het teken geldt dat dit dient te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.”

Ten aanzien van het beroep van eiseres op een inbreuk op haar handelsnaamrecht is het toetsingskader opgenomen in artikel 5 Handelsnaamwet, dat bepaalt dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Samen met Domica hebben wij zowel in als buiten rechte tegen de vorderingen van eiseres met succes verweer gevoerd. De door eiseres ingestelde vorderingen zijn dan ook integraal afgewezen.

Conclusie

Alhoewel u daar niet op zit te wachten, is het mogelijk dat uw onderneming vroeg of laat te maken krijgt met een geschil op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Bijvoorbeeld in het geval dat uw onderneming wordt gesommeerd om het gebruik van een bepaald merk, bepaalde handelsnaam of domeinnaam te staken. Ook kan het zo zijn dat juist uw onderneming aanzienlijk nadeel ondervindt van het gebruik van een overeenstemmend merk of overeenstemmende handelsnaam door een andere onderneming. Bij klanten kan daardoor namelijk verwarring tussen beide ondernemingen ontstaan.

Wenst u juridisch advies op het gebied van intellectueel eigendomsrecht of bent  betrokken bij een (mogelijk) geschil op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en wenst u bijstand op dat gebied, neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Brugge of mij. Wij kunnen uw juridische positie bepalen, adviseren en indien nodig bijstaan in een eventuele procedure.

Laat een bericht achter