Uitbetalen vakantiedagen na twee jaar ziekte

op basis van 70% of 100% van het loon?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat vakantiedagen ziekte 70% 100% ziekenhuis werkgever werknemer

Uitbetaling vakantiedagen na ziekte

Bij beëindiging van het dienstverband heeft een werknemer recht op uitbetaling van zijn opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen.

Opbouw vakantiedagen

Elke werknemer heeft volgens de wet recht op minstens viermaal het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen. Een werknemer die dus vijf dagen per week werkt, heeft recht op minimaal 4 x 5 = 20 vakantiedagen per jaar. Dit noemt men ook wel de wettelijke vakantiedagen. De meeste werknemers hebben recht op meer vakantiedagen omdat dit in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken is. Deze vakantiedagen worden ook wel aangeduid met de term bovenwettelijke vakantiedagen.

Bij de beëindiging van het dienstverband heeft een werknemer recht op uitbetaling van alle opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen. Het gaat dan dus om zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Tot hoeveel jaren terug moeten vakantiedagen uitbetaald worden?

Een (zieke) werknemer is niet verplicht om vakantie op te nemen. De wettelijke vakantiedagen vervallen echter zes maanden na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar. Als een zieke werknemer vanwege zijn ziekte niet in staat is vakantie op te nemen, wordt de verjaringstermijn van zijn wettelijke vakantiedagen ‘verhoogd’ naar vijf jaar.

Hoe zit het met de ATV-dagen bij uitdiensttreding?

ATV-dagen zijn geen wettelijk geregelde dagen zoals de vakantiedagen en komen in de wet ook niet voor. ATV-dagen zijn vaak overeengekomen in een cao of in de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt er overeengekomen dat ze komen te vervallen zodra een werknemer uit dienst treedt, tenzij partijen afwijkende afspraken hebben gemaakt.

Uitbetaling vakantiedagen op basis van 100% van het loon

Kantonrechter Rotterdam had reeds in haar uitspraak op 7 maart 2014 bepaald dat uitbetaling van niet genoten vakantie-uren tegen 100% van het loon dient plaats te vinden, ook indien de vakantiedagen tijdens ziekte zijn opgebouwd. Nu heeft ook de Centrale Raad van Beroep in zijn uitspraak van 22 november 2017 geoordeeld dat niet-genoten vakantie-uren bij ontslag moeten worden vergoed naar 100% van het loon, ook al is de werknemer ziek en ontving hij daarom slechts 70% van dat loon. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep is in deze zaak een eindoordeel. Tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is dus niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

Heeft u als werknemer dan wel werkgever vragen over ziekte en/of vakantiedagen of andere arbeidsrechtelijke kwesties, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen of met één van onze andere arbeidsrecht advocaten op telefoonnummer 055- 521 24 91

mr. S. Karagan

 

Volg Helderecht op   Linkedin   en lees wekelijks de interessante blogs van onze advocaten.
De illustraties bij onze blogs worden getekend door onze eigen mr. H.C.J. (Hajo) Coumou.