Het is alweer bijna zomervakantie.

Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen tijdens ziekte?
Helderecht Hajo Coumou afbeelding illustratie advocaat vakantiedagen tijdens ziekte wals strand

Het is alweer bijna zomervakantie. Hoe zit het ook alweer met vakantiedagen tijdens ziekte?

Met ingang van 1 januari 2012 heeft iedere werknemer recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Op jaarbasis is dat ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week (wettelijke vakantiedagen).

Voorheen was de opbouw van vakantiedagen bij langdurig zieke werknemers beperkt tot   de laatste zes maanden. Het gevolg van het vervallen van de beperkte opbouw betekent dat de   arbeidsongeschikte werknemer, die gedeeltelijk zijn eigen werk   kan   verrichten, bij het opnemen van de vakantie de vakantiedagen voor de gehele arbeidsduur en niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk arbeid wordt verricht, in mindering worden gebracht.

De volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen (bovenwettelijke vakantiedagen).

Op vakantie tijdens ziekte

Ook de werknemer die ziek is mag op vakantie. Dit moet hij wel vooraf overleggen met zijn werkgever en eventueel de bedrijfsarts. De werkgever mag zonder toestemming van de werknemer geen vakantiedagen inhouden tijdens ziekte, tenzij dit van te voren is vastgelegd in de cao,de arbeidsovereenkomst, of in het bedrijfsreglement. Stemt de werknemer in   met het afboeken van zijn vakantiedagen, dan kan de werknemer gewoon vakantie opnemen en wordt hij gedurende die periode vrijgesteld van de re-integratieverplichtingen. Stemt de werknemer niet in met afboeken van vakantiedagen, dan mag de werkgever de vakantieaanvraag van de werknemer weigeren.

Ziek tijdens vakantie

Als de werknemer op vakantie ziek wordt, dan dient hij zich altijd meteen te melden bij de werkgever. De werkgever mag dan over de dagen dat de werknemer ziek is geen vakantiedagen inhouden, tenzij:

  •                       Hierover andere afspraken staan in de cao, de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol);
  •                       Schriftelijk is vastgelegd dat de werkgever vakantiedagen mag afschrijven als de werknemer ziek wordt tijdens de vakantie. Dan mag de werkgever dit inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen;
  •                       De werknemer zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van zijn vakantiedagen.

Uiteraard dient de werknemer zijn ziekmelding tijdens vakantie goed te onderbouwen en dient zich daarom te laten onderzoeken door een arts en dient deze om een doktersverklaring te vragen. In de verklaring dient te staan wat de diagnose is, welk advies hij heeft gekregen en wat de verwachting is van de ziekteduur.   Voorts dient de werknemer tijdens vakantie bereikbaar te blijven voor de werkgever.

Voor de werkgever is het verstandig om de werknemer bij terugkomst naar de bedrijfsarts te laten gaan. De bedrijfsarts kan dan de gezondheidstoestand van de werknemer opnieuw beoordelen. Ook kan hij in kaart brengen of dat iets betekent voor de werkzaamheden van de werknemer. Bovendien kan de werkgever op basis van de doktersverklaring of de verklaring van de bedrijfsarts vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden aangemerkt.

Conclusie

Om achteraf allerlei problemen en/of discussies te voorkomen doet een werkgever er goed aan om een ziekteverzuimreglement op stellen, waarin onder andere het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte wordt geregeld. In dat geval kan de vakantieperiode worden afgeboekt van het vakantiesaldo. Voorts is het van belang om in een ziekteverzuimreglement op te nemen of er bij ziekte ook bovenwettelijke vakantiedagen worden opgebouwd.

Heeft u als werknemer danwel werkgever vragen over ziekte en/of vakantiedagen of andere arbeidsrechtelijke kwesties, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen of met één van onze andere arbeidsrecht advocaten op telefoonnummer 055- 521 24 91.