Is er al een overeenkomst tot stand gekomen?

Is er al een overeenkomst tot stand gekomen?

Het tot stand komen van een overeenkomst

Tegenwoordig kopen steeds meer consumenten producten via webwinkels en advertenties op het internet in plaats van dat zij daadwerkelijk naar een winkelpand gaan. Het online aanschaffen van producten heeft als grote voordeel het gemak. Maar deze tendens zorgt ook voor onduidelijkheden, zoals de vraag: Op welk moment is er een overeenkomst tot stand gekomen? Oftewel op welk moment is iemand gehouden de overeenkomst na te komen?

Ik zal u in deze blog uitleggen wat de hoofdregel is voor het tot stand komen van een overeenkomst. Daarbij zal ik u wijzen op een aantal uitzonderlijke situaties.

De hoofdregel

De hoofdregel is dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan van de andere partij. Deze regel volgt uit artikel 6:217 BW. Voor de meeste zaken geldt dat de wijze waarop deze wilsverklaringen worden geuit vormvrij is. Dit houdt in dat de verklaring zowel mondeling als schriftelijk kan geschieden, maar ook door een bepaalde gedraging kan worden geuit. Op deze “vormvrij-regel” zijn uiteraard uitzonderingen, zoals de (ver)koop van een woning.

Er is sprake van een  aanbod  als:

–                   het voorstel tot het sluiten van een overeenkomst specifiek gericht is tot één of meer personen;

–                   het voorstel voldoende nauwkeurig bepaald is;

–                   uit het voorstel de wil van de aanbieder blijkt om in geval van aanvaarding onmiddellijk   gebonden te zijn.

Zodra het voorstel niet specifiek is gericht tot één of meer personen, maar tot een meer of minder uitgebreid publiek is er sprake van een openbaar aanbod.

Voor aanvaarding is een tot de aanbieder gerichte wilsverklaring vereist. Hierbij kan worden gedacht aan een schriftelijke of mondelinge verklaring, maar ook aan bepaalde gedragingen zoals het ja-knikken of het opsteken van een bordje tijdens een openbare veiling.

Uitzonderlijke situaties

Op basis van het voorgaande lijkt het wel duidelijk op welk moment de overeenkomst tot stand komt, maar zo simpel is het helaas niet (altijd). Want er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een aanbod en de uitnodiging om in onderhandeling te treden / de uitnodiging tot het doen van een aanbod. Niet elk voorstel dient te worden gezien als een aanbod. In 1981 bepaalde de Hoge Raad (HR 10 april 1981, NJ 1981/532) al dat een advertentie waarin een woning wordt aangeboden veelal wordt gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Hetzelfde geldt voor het bij inschrijving ten verkoop aanbieden van een onroerende zaak (HR 11 december 1991, NJ 1992/177).

Advertenties die worden geplaatst op een site zoals Marktplaats dienen veelal te worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Indien u een acceptabel bod uitbrengt op een product dat wordt aangeboden via Marktplaats, ook al is het de vraagprijs, ontstaat er dus niet onmiddellijk een overeenkomst. De aanbieder van het product kan na uw bod nog beslissen of hij uw aanbod zal aanvaarden.

Wees erop alert!

Uit het voorgaande blijkt dat niet alles wat in het dagelijkse taalgebruik een aanbod heet, ook een aanbod in juridische zin is. Soms is een aanbod namelijk niet méér dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden of een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Wees er verder op bedacht dat een overeenkomst niet (altijd) schriftelijk hoeft te worden aangegaan. Overeenkomsten kunnen ook tot stand komen door mondelinge verklaringen of als gevolg van bepaalde gedragingen. Hierdoor kan een partij sneller gebonden zijn aan een overeenkomst dan hij had verwacht. Overigens kunnen er in het geval van mondelinge overeenkomsten wel problemen ontstaan met de bewijslast. Het is dan immers vaak het ene woord tegen die van de ander. In dat verband heeft een schriftelijke overeenkomst de voorkeur.

Tot slot dient men ervan bewust te zijn dat niet onmiddellijk een overeenkomst tot stand komt nadat men een bod, ook al is het de vraagprijs, heeft uitgebracht op bepaalde advertenties, zoals via Marktplaats. De andere partij moet dan nog instemmen. Pas na die instemming, kan er gesproken worden van een overeenkomst die moet worden nagekomen.

Bij twijfel over de vraag of er al dan niet sprake is van een overeenkomst die nagekomen dient te worden, kunt u contact met Helderecht Advocaten opnemen voor juridisch advies.