Privacyverklaring

De Maatschap Helderecht Advocaten (hierna te noemen “Helderecht Advocaten”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. In deze privacyverklaring licht Helderecht Advocaten toe hoe de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Onze contactgegevens

Helderecht Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer ‘08222961’. Helderecht advocaten is gevestigd aan de Kerklaan 37 in (7311 AC) Apeldoorn. Het telefoonnummer is 055 – 5212491 en ons e-mailadres is info@helderecht.nl

 

(Bijzondere) Persoonsgegevens die wij verwerken

Helderecht Advocaten verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of die tijdens uw bezoek aan onze website worden gegenereerd.

 

Bij het gebruik van en/of een bezoek aan onze website kunt u de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken of kunnen de volgende persoonsgegevens worden gegenereerd:

- Contactgegevens (o.a. NAW, e-mail en telefoonnummer)

- Digitale gegevens (o.a. IP-adres)

 

Van sollicitanten verwerkt Helderecht Advocaten daarnaast (mogelijk aan de hand van uw sollicitatiebrief en cv) nog andere contactgegevens, economische en financiële gegevens, locatiegegevens en bepaalde bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw BSN-nummer)

 

Verwerkingsdoeleinden

Helderecht Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- om een klantenbestand bij te houden

- om met u te kunnen communiceren         

- om een overeenkomst met u aan te gaan en/of levering van juridische diensten (zoals het juridische abonnement)

- voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van onze (digitale) nieuwsbrief en het uitnodigen van evenementen)

- om uw sollicitatie in behandeling te nemen

- om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 

Indien u ervoor kiest om bepaalde (bijzondere) persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken terwijl deze noodzakelijk zijn, kan dit bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat wij uw informatieverzoek niet kunnen beantwoorden of uw sollicitatie niet in behandeling kunnen nemen. Helderecht Advocaten kan bijvoorbeeld de (digitale) nieuwsbrief niet aan u verstrekken, indien u weigert om uw e-mailadres aan ons te verstrekken.

 

Grondslagen

Het is Helderecht Advocaten enkel toegestaan om persoonsgegevens te verwerken indien daarvoor een wettelijke grondslag is. In bepaalde gevallen zal uw toestemming als grondslag gelden voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening. Ook zal in veel gevallen de overeenkomst van opdracht die u met ons aangaat als grondslag dienen voor het verwerken van persoonsgegevens. Helderecht Advocaten is daarnaast wettelijk verplicht om zich te vergewissen van de identiteit van onze cliënten en in bepaalde zaken deze persoonsgegevens vast te leggen. Ten slotte is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit is onder meer het geval voor marketingdoeleinden en om te (kunnen) controleren of het ons vrijstaat om als advocaat voor u op te treden. Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens van derden en/of de wederpartij.

 

Verzenden naar derden

Helderecht Advocaten deelt de persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van onze dienstverlening of de gesloten overeenkomst met u, u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend of een wettelijke verplichting daartoe bestaat. Helderecht Advocaten heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de bedrijven die de persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken.

 

Helderecht verstrekt persoonsgegevens, zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres, aan Mailchimp voor het versturen van onze (digitale) nieuwsbrief. Daarnaast maakt Helderecht Advocaten gebruik van een beveiligde digitale werkomgeving van Trivium.  

 

De persoonsgegevens worden door Helderecht Advocaten niet verzonden naar landen buiten de Europese Unie. 

 

Beveiliging

Helderecht Advocaten heeft passende juridische, technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De personen die namens Helderecht Advocaten toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn (beroepsmatig) gehouden tot geheimhouding. 

 

Helderecht Advocaten maakt bijvoorbeeld bij haar website gebruik van HTTPS om de persoonsgegevens te beschermen. Hierdoor worden de persoonsgegevens versleuteld, zodat deze niet door derden kunnen worden ingezien. Indien u via de website met Helderecht Advocaten communiceert, dan kunnen alleen u en wij de gegevens die u verstuurt inzien.

 

Bewaartermijn

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Wij hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen. Informatie die u heeft verstrekt ten behoeve van een sollicitatie bewaren wij tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De via de website verstrekte gegevens worden maximaal twee jaar bewaard vanaf het moment van vastlegging. Bepaalde contactgegevens dienen wij langer dan twintig jaar te bewaren om te (kunnen) controleren of het ons vrijstaat om als advocaat voor u op te treden.

 

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen, te wijzigen, te beperken en te wissen. Ook heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over uw rechten en/of de verwerking van de persoonsgegevens neemt u dan contact op met ons kantoor.

 

Indien u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u daarover een verzoek sturen naar ons e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met een verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw BSN-nummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Helderecht Advocaten spant zich in om binnen vier weken na uw verzoek daarop te reageren.

 

Klachten?

Heeft u klachten over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met ons kantoor. Mochten wij er (onverhoopt) gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie daarover.

 

Wijzigen privacyverklaring

Helderecht Advocaten behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn indien de toepasselijke wet- en regelgeving verandert. Het is daardoor raadzaam om de privacyverklaring op onze website regelmatig te raadplegen. 

De specialisten

Contactgegevens

Apeldoorn
Kerklaan 37
T 055-5212491
F 055-5214731
  Arnhem
Apeldoornseweg 49
T 026-3525240
F 026-3525242
(Bezoek op afspraak)

 

 

 


Bezoektijden: ma. t/m vr. 8.30 - 17:00

Contactformulier

Alle contactgegevens »

Particulier

Zakelijk / Semi overheid

Actueel

"Ontslag op staande voet vanwege Linkedin – profiel, en toch een transitievergoeding voor de werknemer"

Het recht kan soms ongrijpbaar zijn voor niet-juristen...Zo ook in de uitspraak van de kantonrechter uit Utrecht van 6 maart 2018...In deze zaak ging het om een werknemer die bij een onderneming van functie was veranderd naar Marketing & PR... Lees verder >