ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HELDERECHT ADVOCATEN

ARTIKEL 1            ALGEMEEN

1. Helderecht Advocaten, hierna te duiden als “Helderecht”, is een maatschap naar Nederlands burgerlijk recht, bestaande uit een of meerdere praktijkvennootschappen en/of natuurlijke personen, die zich ten doel stelt om de rechtspraktijk, waaronder de advocatuur, in de ruimste zin van het woord uit te oefenen. Zij heeft haar hoofdvestiging te Apeldoorn met feitelijke vestigingsplaats(en) elders.

2. In deze algemene voorwaarden worden onder Helderecht mede begrepen alle bij deze maatschap in dienst zijnde of anderszins verbonden advocaten en overige personen die bij, voor of namens Helderecht werkzaam zijn of waren. Daarnaast kunnen derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Helderecht zijn ingeschakeld een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

ARTIKEL 2            OPDRACHTEN

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Helderecht als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon), wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Op de opdracht aan Helderecht zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Helderecht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Andere voorwaarden gelden niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en Helderecht schriftelijk gehele of gedeeltelijke terzijdestelling van haar algemene voorwaarden heeft bevestigd.

3. De uitvoering van aan Helderecht verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Dit geldt ook indien de werkzaamheden volledig zijn uitbesteed aan derden. Anderen kunnen aan de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan en meer in het algemeen de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

4. Indien Helderecht dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht Helderecht de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Helderecht voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Helderecht is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Helderecht voor hem verrichte werkzaamheden op enige wijze aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Helderecht gehouden die derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde op enige wijze van de inhoud van de werkzaamheden gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft berusten bij Helderecht.

ARTIKEL 3            KOSTEN

1. Voorschotten, werkzaamheden en kosten worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden rekening niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, verkeert hij automatisch in toerekenbaar verzuim, zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

2. De door Helderecht verrichte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij voorafgaand anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief, waarvan de hoogte mede wordt bepaald door ervaring en specialistische kennis van de persoon die de werkzaamheden verricht, het spoedeisende karakter en/of financieel belang van de zaak en wordt vermeerderd met een percentage aan algemene kantoorkosten en reiskosten op basis van vergoeding per kilometer. Kosten van derden worden zonder opslag of korting integraal doorbelast.

3. Helderecht is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, hoogte uurtarieven, percentage kantoorkosten en reiskostenvergoeding periodiek, doch niet vaker dan één keer per kalenderjaar, te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.

4. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium op basis van bestede tijd maal uurtarief, kosten, omzetbelasting en rente, ook indien een ander ten behoeve van de opdrachtgever voldoet aan Helderecht, ongeacht of diens voldoening van enig bedrag voortvloeit uit de wet, overeenkomst of gebruik tussen partijen.

5. Helderecht is te allen tijde gerechtigd tussentijds te declareren. Bovendien is Helderecht steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden van de opdrachtgever een of meerdere verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Helderecht gerechtigd na voorafgaande aankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Het voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie in de betreffende zaak. Helderecht is evenwel gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betreffende zaak of in andere zaken. 

6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit enige met Helderecht gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Helderecht gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat Helderecht tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de Helderecht verder toekomende rechten, ook met betrekking tot andere opdrachten die op dat moment door Helderecht voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.    

ARTIKEL 4            GESCHILLENREGELING

Helderecht neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur via de Nederlandse Orde van Advocaten. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillenregeling Advocatuur. Betreft het geschil een particuliere opdrachtgever, namelijk hij die optreedt anders dan in de uitoefening van beroep, bedrijf of (semi-)publiekrechtelijke functie, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen dertig dagen na de afhandeling van de klacht door Helderecht wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is de incassoarbitrage van toepassing. Betreft het een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. 

ARTIKEL 5            AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, vermeerderd met het door de verzekeraar gehanteerde eigen risico, waarop de door Helderecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Helderecht aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, vermeerderd met het door de verzekeraar gehanteerde eigen risico, waarop de door Helderecht gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

3. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Helderecht beperkt tot drie maal het exclusief omzetbelasting berekende honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die opdracht, waarvan de werkzaamheden deel uitmaken die tot de aansprakelijkheid van Helderecht hebben geleid, tot een maximum bedrag van € 45.000,00.

4. De opdrachtgever vrijwaart Helderecht tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Helderecht.

ARTIKEL 6            PRIVACY

1. Helderecht Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer ‘08222961’. Helderecht Advocaten is gevestigd aan de Kerklaan 37 in (7311 AC) Apeldoorn. Het telefoonnummer is 055 – 5212491 en ons e-mailadres is info@helderecht.nl.

2. Soort persoonsgegevens. Helderecht Advocaten verwerkt de (bijzondere) persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of die wij van derden ontvangen (bijvoorbeeld via doorverwijzingen). Bij het gebruik van onze juridische dienstverlening en/of producten kunt u de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekken of kunnen de volgende persoonsgegevens worden gegenereerd: Contactgegevens (o.a. NAW, geboortedatum, geslacht, e-mail en telefoonnummer), Digitale gegevens (o.a. IP-adres), Economische en financiële gegevens (o.a. inkomen en rekeningnummer) en Locatiegegevens (o.a. reizen). Tevens verwerkt Helderecht Advocaten in bepaalde specifieke zaken, waaronder personen- en familie-, straf- en letselzaken, eventueel de volgende bijzondere persoonsgegevens: Godsdienst of levensovertuiging, Ras, Politieke voorkeur, Seksuele geaardheid, Lidmaatschap van een vakbond, Strafrechtelijk verleden, kopie of scan identiteitsbewijs met/en BSN-nummer en Genetische en biometrische gegevens.

3. Doeleinden. Helderecht Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: om een klantenbestand bij te houden, om met u te communiceren, voor de uitvoering van deze overeenkomst, een optimale dienstverlening en/of levering van juridische producten (zoals het juridische abonnement), om een toevoeging aan te kunnen vragen, voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van onze (digitale) nieuwsbrief en het uitnodigen van evenementen), om een klanttevredenheidsonderzoek naar u te verzenden, om de betalingen af te kunnen handelen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

4. Grondslagen. Het is Helderecht Advocaten enkel toegestaan om persoonsgegevens te verwerken indien daarvoor een wettelijke grondslag is. In bepaalde gevallen zal uw toestemming als grondslag gelden voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening. Voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals uw medisch dossier, zult u vooraf een medische machtiging dienen te ondertekenen. Uw BSN-nummer is bijvoorbeeld noodzakelijk voor het aanvragen van een toevoeging en in bepaalde zaken. Uw bijzondere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van uw rechtsvordering. Ook zal in veel gevallen de overeenkomst van opdracht die u met ons aangaat als grondslag dienen voor het verwerken van persoonsgegevens. Helderecht Advocaten is daarnaast wettelijk verplicht om zich te vergewissen van de identiteit van onze cliënten en in bepaalde zaken deze persoonsgegevens vast te leggen. Ten slotte is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Dit is onder meer het geval voor marketingdoeleinden en om te (kunnen) controleren of het ons vrijstaat om als advocaat voor u op te treden. Hetzelfde geldt voor de verwerking van persoonsgegevens van derden en/of de wederpartij.

5. Verzenden naar derde. Helderecht Advocaten deelt de persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van onze dienstverlening of de gesloten overeenkomst met u, u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend of een wettelijke verplichting daartoe bestaat. Helderecht Advocaten heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de bedrijven die de persoonsgegevens in opdracht van ons verwerken. Helderecht verstrekt persoonsgegevens, zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres, aan Mailchimp voor het versturen van onze (digitale) nieuwsbrief. Daarnaast maakt Helderecht Advocaten gebruik van een beveiligde digitale werkomgeving van Trivium. De persoonsgegevens worden door Helderecht Advocaten niet verzonden naar landen buiten de Europese Unie.

6. Beveiliging. Helderecht Advocaten heeft passende juridische, technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. De personen die namens Helderecht Advocaten toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn (beroepsmatig) gehouden tot geheimhouding.

7. Bewaartermijn. Helderecht Advocaten zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd. U kunt tot vijf jaar na het sluiten van uw dossier afgifte vragen van de fysieke stukken die wij onder ons hebben gekregen van u. De economische en financiële gegevens bewaren wij tot zeven jaar na het moment van vastlegging gelet op de geldende fiscale bewaarplicht. Daarnaast zal uw (digitale) dossier tot twintig jaar na het sluiten van uw dossier worden bewaard. Bepaalde contactgegevens dienen wij langer dan twintig jaar te bewaren om te (kunnen) controleren of het ons vrijstaat om als advocaat voor u op te treden.

8. Rechten van betrokkenen. U heeft de volgende rechten ten aanzien van onze verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, over te dragen, te wijzigen, te beperken en te wissen. Ook heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over uw rechten en/of de verwerking van de persoonsgegevens neemt u dan contact op met ons kantoor. Indien u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u daarover een verzoek sturen naar ons e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met een verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw BSN-nummer zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Helderecht Advocaten spant zich in om binnen vier weken na uw verzoek daarop te reageren.

9 Klachten. Heeft u klachten over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met ons kantoor. Mochten wij er (onverhoopt) gezamenlijk niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie daarover.

ARTIKEL 7            TOEPASSELIJK RECHT

1. De rechtsverhouding tussen Helderecht en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, kunnen geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Helderecht voortvloeien uitsluitend worden voorgelegd aan de in Apeldoorn plaatselijk bevoegde rechter.

2. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld, maar kunnen ook in een andere taal ter beschikking worden gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Versie d.d. 25 mei 2018, tevens te raadplegen op https://www.helderecht.nl/algemene-voorwaarden.

De specialisten

Contactgegevens

Apeldoorn
Kerklaan 37
T 055-5212491
F 055-5214731
  Arnhem
Apeldoornseweg 49
T 026-3525240
F 026-3525242
(Bezoek op afspraak)

 

 

 


Bezoektijden: ma. t/m vr. 8.30 - 17:00

Contactformulier

Alle contactgegevens »

Particulier

Zakelijk / Semi overheid

Actueel

"Ontslag op staande voet vanwege Linkedin – profiel, en toch een transitievergoeding voor de werknemer"

Het recht kan soms ongrijpbaar zijn voor niet-juristen...Zo ook in de uitspraak van de kantonrechter uit Utrecht van 6 maart 2018...In deze zaak ging het om een werknemer die bij een onderneming van functie was veranderd naar Marketing & PR... Lees verder >